098 212 715 | 051 855 855mojotok@mojotok.info

Prijavite građevinu u kojoj se nalazi azbestni materijal

Post 89 of 313

Grad Rijeka je krenuo u sveobuhvatnu akciju prikupljanja podataka o građevinama koje sadrže azbest te je na svom webu, u ponedjeljak 23. listopad 2017. godine, pod naslovom “Prijavite građevinu u kojoj se nalazi azbestni materijal” proslijedio svim svojim građanima poziv.

Slijedom Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), “za širu javnost i Grad Rijeku kao jedinicu lokalne samouprave, važna je primjena odredbi članka 18. kojim se propisuje način obveznog postupanja posjednika azbestnog otpada. Prema tom članku Pravilnika, vlasnik, odnosno korisnik građevine – neovisno o tome da li je riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi – u kojoj se nalazi azbest, dužan na poziv jedinice lokalne samouprave i u roku određenom tim pozivom, dostaviti

  • podatke o lokaciji građevine,
  • procjenu količine, vrste i statusa tj. stanja materijala za koji je izvjesno da će postati azbestni otpad.

I sve to radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.
Jedinica lokalne samouprave dužna je vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest uputiti poziv za dostavom ovih podataka, a onda prikupljene podatke dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Pozivamo Vas stoga da se dostavom podataka o građevini koja sadrži azbest a kojoj ste vlasnik ili korisnik, uključite u planiranje sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest.”

Pozivaju se građani da dođu na predavanje u HKD pod nazivom “Moja Rijeka bez azbesta!

Menu